Komunikat nr 1   Komunikat nr 2   Komunikat nr 3
UWAGA! #1 W celu zgłoszenia uczestnictwa, wymagane jest w pierwszej kolejności wypełnić Kartę zgłoszenia.
UWAGA! #2 Wymagane jest zachowanie wyglądu streszczenia i referatu zgodnie ze wzorami (dział Pliki do pobrania)

Aktualizacja: 30 czerwca 2017 r.

INFORMACJE WYDAWNICZE

  1. Na konferencji prezentowane będą wykłady zamówione oraz referaty zgłoszone.

  2. Wszystkie referaty będą recenzowane. W materiałach konferencyjnych zamieszczone zostaną tylko referaty pozytywnie zaopiniowane

  3. Wykłady zamówione będą wygłaszane na sesjach plenarnych, referaty zgłoszone będą prezentowane werbalnie lub plakatowo na sesjach sekcyjnych.

  4. Referaty będą dodatkowo kwalifikowane przez recenzentów wydawniczych do opublikowania w formie artykułów pokonferencyjnych w punktowanym czasopiśmie naukowym (Przeglądzie Elektrotechnicznym (w j. polskim lub angielskim), w Biuletynie WAT (w j. polskim lub angielskim), w Diagnostyce (tylko w j. angielskim), w Elektronice (konstrukcje, technologie) (tylko w j. polskim), w Wiadomościach Elektrotechnicznych (tylko w j. polskim)), w formularzu dotyczącym przesłania referatów należy zadeklarować czasopismo, w którym autor sugeruje wydruk publikacji pokonferencyjnej i zgodnie z tą deklaracją przygotować referat.

  5. Materiały części konferencyjnej będą składać się z:
   a) tomu zawierającego streszczenia referatów,
   b) pendrive'a zawierającego pełne teksty referatów na prawach rękopisu.

  6. Materiały części szkolnej będą składać się z monograficznego tomu zawierającego treść zamówionych wykładów.

  7. Pełen tekst oraz streszczenia referatu należy opracować zgodnie z wytycznymi:
 - streszczenie: wzór streszczenia (
w j. polskim i angielskim o objętości do jednej strony każde), prosimy o pozostawienie formatu dokumentu i zachowanie standardu B5(JIS) według Worda oraz nie zmienianie ustawionych marginesów, gdyż w takim formacie będą drukowane materiały konferencyjne;
 - referat: wzór referatu (w j. polskim lub angielskim), pozostałe uwagi jak przy streszczeniu.

  8. Nie dostosowanie się do wytycznych dotyczących formatowania treści plików streszczenia i referatu skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia artykułu na konferencje.

  9. Komitet organizacyjny nie dokonuje pełnego formatowania tekstów nadesłanych materiałów (!), a jedynie kosmetyczną korekcję, jeżeli w ogóle zajdzie taka potrzeba.

  8. Organizatorzy dopuszczają możliwość druku artykułu pokonferencyjnego w innym czasopiśmie niż proponowane powyżej (np. w PAK) lecz warunkiem jest zobowiązanie Autora do pokrycia części kosztu druku takiego artykułu jeżeli koszt wydruku przekroczy standardową stawkę w ramach opłat konferencyjnych.

  9. Zarówno streszczenie jak i pełen tekst referatu (artykułu) należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego konferencji w formie elektronicznej w formacie .doc / .docx (Word) i .pdf (Adobe Acrobat) poprzez formularz wysyłania referatu. Streszczenie musi mieścić się na dwóch stronach B5(JIS) wraz z ilustracjami (po jednej na każdy język treści). Długość referatu winna zawierać się w przedziale 4 do 8 stron A4.

 10. Dla sesji plakatowej format plakatu to A1. Nagłówki do plakatów umieszczone są w dziale Plik do pobrania.